uvjeti korištenja

Sav sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih stranica ovime prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i Uvjete korištenja ovih stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih stranica ili s njima u vezi. Sav sadržaj ovih internetskih stranica smije se koristiti samo za individualne potrebe korisnika (u svrhu informiranja te u osobne, edukativne ili nekomercijalne svrhe) uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

 

Svi materijali na ovim stranicama, uključujući tekstove, slike, ilustracije, crteže, fotografije, videoklipove i ostalo, vlasništvo su Gradskog muzeja Vukovar. Bez izričite prethodne pismene dozvole Gradskog muzeja Vukovar i drugih vlasnika autorskih prava, informacije se ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe. Nije dopušteno objavljivanje, prenošenje, reproduciranje, javno prikazivanje, mijenjanje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica. Ako je takva dozvola pismeno dobivena, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo. Prilikom korištenja sadržaja ovih stranica obvezno je navođenje izvora podataka.

 

Korištenjem sadržaja ove stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.