Ryszard Wozniak

slikar (Białystok, 13. 6. 1956.)

Diplomirao je 1981. na Akademiji likovnih umjetnosti u Varšavi, gdje je predavao 1982– 88. Studijski je boravio u Zapadnom Berlinu 1986. Godine 1982–89. bio je pripadnik Grupe, koja je okupljala umjetnike sa varšavske akademije. Predstavnik je neoekspresionizma u slikarstvu.