Nina Ivančić

slikarica (Zagreb, 26. 8. 1953.)

Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1977. godine (Š. Perić). Bila je suradnica Majstorske radionice Lj. Ivančića i N. Reisera 1977–79. Fulbrightovu stipendiju za slikarstvo dobila je 1987., te boravila u New Yorku nekoliko godina. Od 1999. predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Isprva je slikala kompozicije u duhu nove slike, potom se približila slikarstvu nove geometrije.